2016-01-05

Informacje o sposobie załatwiania spraw

Dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora przyjmują podania, wnioski i pisma
od interesantów w siedzibie przedszkola.

Sprawy można załatwić korespondencyjnie:

kierując je na adres pocztowy (1)lub za pomocą e-PUAP (2) :
1)  Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały
      ul. Piastów 13
     40-866 Katowice

2)   MP57_KATOWICE/Skrytka ESP

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje nieudostępnione: osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zwrócić się z pisemnym wnioskiem do dyrektora. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście
u dyrektora.

Dane podlegające ochronie :
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu ,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców,
- wynagrodzenie pracowników ,
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu
i nadzorującemu

Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora (poniedziałek – piątek od  8.00 do 15.00).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się